پروژه های در جریان

ردیف
پروژه های در جریان

1
تدوین دستورالعمل ارزش یابان ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار


2
تدوین اصول و ضوابط ارزش‌یابی و گزارش نویسی و نیز آیین رفتار حرفه‌ای ارزش‌یابان


3
تدوین صـــورت‌هـــای مــالی نــمونه و یـــادداشــت‌های توضیــحی طبق IFRS - ترجمه نســـخه «The IFRS Taxonomy Illustrated»


4
تهیه تفاوت استانداردهای حسابداری ملی با IFRS