پذیرش استانداردهای بین المللی

عنواندانلود
بررسی لزوم پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری
ترجمه استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 1(پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای اولین بار)
مقایسه استانداردهای ملی و بین المللی تنها با تمرکز بر جنبه اندازه گیری(بررسی شده توسط کمیته استانداردها و آموزش)
صورتهای مالی نمونه طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) بررسی و نهایی شده در کمیته استانداردها و آموزش
مقایسه استاندارد 15 ایران و استاندارد بین المللی حسابداری 39 تنها با تمرکز بر جنبه اندازه گیری (بررسی شده توسط کمیته استانداردها و آموزش)
صورتهای مالی نمونه برای واحد تجاری پذیرنده (واحد تجاری که برای نخستین بار صورتهای مالی طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ارائه میکند)
صورتهای مالی نمونه برای واحد تجاری پذیرنده (واحد تجاری که برای نخستین بار صورتهای مالی طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ارائه میکند)