کارگروه آموزش

این کارگروه زیر نظر کمیته راهبری IFRS و مرکب از نمایندگان سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، جامعه حسابداران رسمی ایران، انجمن حسابداری ایران، انجمن حسابداران خبره ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و یک نفر خبره مالی و آموزشی در حوزه حسابداری و مالی تشکیل شده است. اهم وظایف و مسئولیت‌های این کارگروه به شرح زیر است:

  • سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای آموزش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در دو سطح حرفه و دانشگاه
  • انجام اقدامات و هماهنگی‌های مربوط به چگونگی آموزش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و ارزیابی دوره‌های آموزشی‌

اعضا:

نام عضو
نماینده
سازمان بورس و اوراق بهادار
آقای منصور شمس احمدی

سازمان حسابرسی
_

جامعه حسابداران رسمی ایران
آقای عباس شجاعی

انجمن حسابداری ایران
آقای دکتر ناصر پرتوی

انجمن حسابداران خبره ایران
آقای دکتر ابراهیم نوروز بیگی

وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری
آقای دکتر علی رحمانی

خبره مالی و آموزشی در حوزه حسابداری و مالی
آقای محسن غلامرضایی