کارگروه فنی و تخصصی

این کارگروه زیر نظر کمیته راهبری IFRS و مرکب از نمایندگان سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، جامعه حسابداران رسمی ایران و یک نفر خبره حسابداری و مالی تشکیل شده است. اهم وظایف و مسئولیت‌های این کارگروه به شرح زیر است:

  • تهیه زیرساخت‌های لازم از جمله صورت‌های مالی نمونه طبق IFRS
  • اعلام اشکالات و موانع‌ موجود در اجرای استانداردها به کمیته راهبری جهت پیگیری‌
  • ارائه پیشنهادات و یا اصلاحات احتمالی در جهت رفع موانع، ارتقا و بهبود استانداردها و بکارگیری آنها

اعضا:

نام عضو
نماینده
سازمان بورس و اوراق بهادار
آقایان مجتبی علیمیرزایی و امیرحسین ظهرابی

سازمان حسابرسی
_

جامعه حسابداران رسمی ایران
آقایان منصور شمس‌احمدی و مصطفی دیلمی‌پور

خبره حسابداری و مالی
آقای دکتر رضا نظری