پذیرش استانداردهای بین المللی

عنواندانلود
بررسی لزوم پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری
ترجمه استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 1(پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای اولین بار)
مقایسه استانداردهای ملی و بین المللی تنها با تمرکز بر جنبه اندازه گیری(بررسی شده توسط کمیته استانداردها و آموزش)
ترجمه اولیه صورتهای مالی نمونه موسسه حسابرسی دیلویت