پذیرش استانداردهای بین المللی

عنواندانلود
بررسی لزوم پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری
مقایسه استانداردهاي حسابداري ملی و بین المللی (از جنبه اندازه گیري)
ترجمه استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 1(پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای اولین بار)